29
Jan

Klinik – Griya Indah Cikampek

Telah dibangun Klinik AVICENNA

Pembangunan sudah mencapai 70%